Ahol keresve, csak jót talál!

Általános Szolgáltatási Feltételek

A ingatlanadvesz.hu üzemeltetője a Netkép Bt. (székhely: 1181 Budapest, Vörösmarty Mihály utca 37, adószám: 20694638-2-43, cégjegyzékszám: 01-06-733237), (továbbiakban: Üzemeltető).

Megrendelő ügyfelei és igénybe vevők részére (továbbiakban: Megrendelők) a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) keretében meghatározott szolgáltatásokat kínálja az alábbiakban részletezett feltételek szerint.

Jelen ÁSZF valamennyi Megrendelői megállapodásra irányadó feltéve, hogy Szerződő Felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

A ingatlanadvesz.hu oldalon kínált szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket.

A ingatlanadvesz.hu oldal használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Üzemeltető a ingatlanadvesz.hu oldal ÁSZF-et tartalmazó részén közzéteszi és a változásokra a felhasználók figyelmét felhívja.

 1. A szolgáltatás tárgya, tartalma: Üzemeltető megjelenési helyet biztosít Megrendelő részére hirdetései – listing, display és egyéb szolgáltatói felület - folyamatos megjelentetésére az Üzemeltető által üzemeltetett ingatlanadvesz.hu internetes címen levő adatbázisban illetve keresőrendszerben.
  Üzemeltető Megrendelő hirdetései számára tárhelyet biztosít, mellette Üzemeltető jogosult egyéb ügyfelek hirdetéseinek elhelyezésére. A megrendelő részére biztosított tárhely/felület nem kizárólagos, azt más reklámozók is igénybe vehetik, akár link útján is.
  Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a hirdetés tekintetében a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartja, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz, közvetítéshez az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.
 2. Megrendelő: az ÁSZF szabályozásában az a magánszemély vagy társaság, (jogi személy, nem jogi személyiségű társaság) vagy egyéb jogi személy (alapítvány, egyesület, stb.) amely a hirdetéshez szükséges jogszabályi feltételekkel rendelkezik.
  Az Üzemeltető által biztosított internetes adminisztratív felület használatával, ingatlan hirdetéseit Megrendelő helyezi el a portálon. A hirdetések tömeges feladásának megkönnyítésére Üzemeltető adatbázis importálási lehetőséget is biztosíthat Megrendelőnek.
  Üzemeltető a weboldalon elhelyezett hirdetéseket közerkölcsbe és jogszabályba ütközés esetén előzetes bejelentés nélkül moderálhatja.
  A Megrendelő által igénybe vehető kedvezményekről Üzemeltető ad felvilágosítást előzetes egyeztetést követően üzletkötői, vagy tárgyalás útján szóban és írásos tájékoztató adatok átadásával, vagy a ingatlanadvesz.hu oldalain.
 3. Szolgáltatás: Üzemeltető köteles évi 99%-os rendelkezésre állás mellett a szerződésben vállalt szolgáltatásainak biztosítására.
  A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások kiesése, szerverhiba, valamint az előre bejelentett karbantartások.
  Amennyiben a hiba 24 órán belül nem javítható, a hiba kijavításáig terjedő időszakra Üzemeltető felelősséget nem vállal, a szolgáltatások időtartama pedig a kiesett időtartammal díjmentesen, automatikusan meghosszabbodik.
 4. Keresés az oldalon: A ingatlanadvesz.hu oldal megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik.
 5. Regisztráció: A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelemmel kell lenni az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására.
  Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatok ellenőrzése és jóváhagyása. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására. Üzemeltető a regisztráció során aktivációs linket küld elektronikus levél formájában a megadott e-mail címre, amelyre kattintva igénybe vevő fejezi be a regisztrációt. Sikeres regisztráció esetén Üzemeltető haladéktalanul biztosítja a hirdetés elhelyezésének lehetőségét.
  Amennyiben erre a visszaigazolásra (adminisztrációs felületének megjelenése) a regisztráció elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem kerül sor, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.
  A regisztráció és annak visszaigazolása akkor tekinthető az Üzemeltetőhöz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
  Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.
  A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Üzemeltető általi visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre.
  A megkötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség.
  Üzemeltető a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja.
 6. Kizárás: Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ezen esetekben az igénybe vevő megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.
 7. Hirdetés díja: a weblapon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követően ingyenesen, míg más szolgáltatások visszterhesen érhetőek el.
 8. Hirdetési feltételek: Hirdetési lehetőségeket csak a jogosult Megrendelő használhatja fel, azt harmadik személy részére nem értékesítheti.
  Ezen rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és az Üzemeltető jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő köteles az Üzemeltető által korábban nyújtott valamennyi kedvezményt az Üzemeltető felhívására haladéktalanul visszafizetni.
  Üzemeltető a Megrendelő felé a megrendelt és a megállapodáson feltűntetett, illetve elfogadott feltételek szerint számlát állít ki, amely számlát a rajta megjelölt teljesítési időpontig Megrendelő köteles egy összegben kiegyenlíteni.
  A szolgáltatási díj késedelmes fizetése esetén Megrendelő a késedelem időtartamára a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni. A hirdetési díjal késedelembe esés idejére Üzemeltető jogosult kikapcsolni rendszeréből Megrendelő hirdetéseit. Megrendelő az ily módon kiesett időre semmilyen megterítési igénnyel nem élhet.
 9. Hirdetési tarifák: Üzemeltető jogosult időről-időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítani hirdetési csomagjainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 15 nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt írásban tájékoztatni köteles Megrendelőt. Az e-mailben történő közlést felek elfogadják! Előre kifizetett szolgáltatásnak azonban sem tartalma, sem díja nem módosítható egyoldalúan.
  Módosításra jogosult amennyiben: - az utolsó módosítás óta eltelt idő alatt a jogszabályi környezet megváltozása, - az új szolgáltatások bevezetése vagy a már meglévők megfelelő biztosítása, - vagy a gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás ezt indokolja.
  Amennyiben Megrendelő a módosított hirdetési csomagok és díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni Üzemeltető szolgáltatását, akkor a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül - értesítés elmaradása estén pedig a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül - azonnali hatályú felmondásra jogosult. A hirdetési csomagok és díjak módosítása elfogadásának minősül, amennyiben Megrendelő ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.
 10. Üzemeltető felelőssége: a ingatlanadvesz.hu oldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű felhasználása a Megrendelő saját kockázata és felelőssége. Üzemeltető a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal. A közízlést és törvényt sértő, valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztő hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.
  Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát valamint nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
  A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tartalomért a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Megrendelő tartozik felelősséggel.
  Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Megrendelő kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Üzemeltetőnél felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére.

  Mivel az Internet nyitott, a továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése miatt Üzemeltető felelősséget nem vállal, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében Üzemeltető kártérítési felelősségét kizárja. Adatvesztés esetén a szerződő felek kölcsönösen elfogadják, hogy emiatt Üzemeltetőt kártérítési felelősség nem terheli.

  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Üzemeltető szolgáltatásait igénybe vevő Megrendelő által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Megrendelő minősül Szolgáltatónak.
 11. Regisztráció megszünése: Regisztrált igénybe vevő a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait törölni jogosult (Regisztráció törlés).
  A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok.
  Igénybe vevő jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek. Amennyiben az igénybe vevő által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor Üzemeltető minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt.
 12. Szerződés megszüntetése: Üzemeltető írásos formában – email, fax, postai levél – és ráutaló magatartással fogadja el Megrendelőtől a megszűntetési szándéknyilatkozatot.
  Az írásos bejelentés megérkezését követően a felmondástól számított 5 munkanapra eső díjat kiszámlázhatja Megrendelő felé.
  Az ingyenesen hirdető részéről regisztrációval létrejött ingyenes hirdetés elhelyezését biztosító szerződések esetében a szerződés a regisztráció törlésével megszűnik. Ingyenesen hirdető magánszemély a saját adatait, regisztrációját bármikor jogosult módosítani illetve törölni.
 13. Egyéb rendelkezések: Üzemeltető weblapján elérhető bármely szolgáltatás igénybe vétele esetén valamennyi igénybe vevőre a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
  Üzemeltető a jelen általános felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.
  A jelen általános felhasználási feltételekre a magyar jog az irányadó. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Jelen ÁSZF 2016. szeptember 01. napján lép hatályba.

ingatlanadvesz.hu © 2016-2022