Ahol keresve, csak jót talál!

Adatvédelmi szabályzat

A Netkép Bt. (a továbbiakban: Társaság) – mint a Weblap tulajdonosa és üzemeltetője – a jelen adatvédelmi szabályzattal tájékoztatja a felhasználókat a Weblap és a Weblapon elérhető szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeiről.
A társaság minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a weblap látogatása, használata, továbbá a weblapon elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele során a felhasználók részéről átadásra, feltöltésre kerül, illetve amely adatot a társaság a felhasználóról gyűjt.

Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes, illetve jogi személlyel (továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható, így különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
A jelen adatvédelmi szabályzat a felhasználók által a weblapon történő hirdetés feladáshoz szükséges, a társaság rendelkezésre bocsátott vagy a felhasználókról a társaság által gyűjtött személyes adatokra vonatkozik.

A weblapon elérhető szolgáltatások használatához szükséges adatok megadásáról a felhasználók a jelen adatvédelmi szabályzat elolvasása és értelmezése után maguk döntenek, azok megadása önkéntes, azonban bizonyos az adatok megadása nélkül a felhasználó nem tudja az adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni, illetve a weblap hirdetési funkcióját használni.

A társaság által végzett személyes adatok kezelésére különösen az alábbi szabályok irányadóak:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.);
 • európai uniós jogi aktusok, amennyiben azok közvetlenül alkalmazandóak, különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/45/EK irányelv;
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.

A társaság minden szükséges lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. Megtesz továbbá minden szükséges intézkedést az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében. A megadott adatok többségének módosítását a weboldalakon el lehet végezni.

A felhasználókról a társaság csak olyan információkat gyűjt (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel.

A társaság ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel. A társaság a szolgáltatások minőségének javítása érdekében a felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. cookie-t helyez el, amennyiben ehhez felhasználó hozzájárul.

A Weblapon elérhető egyes Szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelések:

A Weblapon történő hirdetés feladásának előfeltétele az alábbi személyes adatok megadása:

 • Név
 • Telefonszám, (Mobiltelefonszám)
 • E-mail cím
 • Jelszó

Ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatások esetén a megrendelések során kezelt adatok köre az előzőekben meghatározott adatok, továbbá:

 • Kapcsolattartó adatai
 • Számlázási adatok
 • Postázási adatok

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig.

A hirdetéseket a társaság tárolja, így amennyiben a felhasználó a hirdetésében személyes adatot ad meg, annak megadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul az érintett személyes adat társaság által történő kezeléséhez. A hirdetések tárolásának célja: statisztikák készítése, adatbázis tárolása és működtetése, Weboldal működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása.

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve társaság feltüntetett elérhetőségein.

Felhasználó kérelmére a társaság tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

A társaság a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

A társaság zárolja a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit.

A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Társaság törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az társaság rendelkezésére. Amennyiben a társaság a felhasználó helyesbítését, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Társaság a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a felhasználó jogos érdekét nem sérti.
Az érintett a jogainak megsértése esetén jogosult az illetékes Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
A társaság jogosult egyoldalúan írásban módosítani az adatvédelmi szabályzatot a módosítással érintett hirdetők előzetes értesítése mellett. Előzetes értesítésnek minősül, hogy a módosításokat a társaság azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalon közzéteszi.

ingatlanadvesz.hu © 2016-2022